[LIVE]: 2019.09.25 – XVII ZWYCZAJNA SESJA RADY MIASTA TARNOBRZEGA

0
605

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 4. Sprawozdanie Prezydenta Miasta z prac pomiędzy sesjami.
 5. Sprawozdanie z działalności spółek miejskich.

6.  Rozpatrzenie projektów uchwał oraz podjęcie uchwał w sprawie:

 1. przyjęcia do realizacji Programu Psychologiczno-Terapeutycznego dla Osób Stosujących Przemoc w Rodzinie „Moja zmiana szansą dla mojej 
  rodziny na rok 2020”,
 2. przyjęcia do realizacji „Programu oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych  dla osób stosujących przemoc w rodzinie na lata 2020-2022”,
 3.  stwierdzenia przekształcenia Centrum Kształcenia Praktycznego
  w Tarnobrzegu w Centrum Kształcenia Zawodowego w Tarnobrzegu,
 4. przekazania projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązującego na terenie Gminy Tarnobrzeg,
 5. sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości położonej w Tarnobrzegu przy ul. Wiśniowej, obręb Mokrzyszów,
 6. zmieniająca uchwałę w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości stanowiącego pomoc na infrastrukturę lokalną,
 7.  zmian w budżecie miasta na 2019 rok,
 8.  zmian w budżecie miasta na 2019 rok,
 9.  zmian w budżecie miasta na 2019 rok,
 10.  zmian w budżecie miasta na 2019 rok,
 11.  zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Tarnobrzega,
 12.  wyrażenia zgody na zbycie udziałów i określenia trybu zbycia, w tym 
  procedury wyłonienia nabywcy udziałów Gminy Tarnobrzeg w spółce
  Tarnobrzeskie Wodociągi spółka z o.o. z siedzibą w Tarnobrzegu,
 13.  powierzenia Rejonowi Dróg Miejskich spółce z ograniczoną 
  odpowiedzialnością zadań własnych Miasta Tarnobrzega z zakresu 
  utrzymania czystości i porządku w tym gospodarowania odpadami komunalnymi,
 14.  wyboru ławników do Sądu Okręgowego i Sądu Rejonowego
  w Tarnobrzegu na kadencję 2020-2023,
 15.  rozpatrzenia skargi,
 16.  rozpatrzenia wniosku
 17.  rozpatrzenia wniosku,
 18.  rozpatrzenia skargi,
 19.  rozpatrzenia skargi,
 20.  rozpatrzenia skargi,
 21.  rozpatrzenia skargi,
 22.  rozpatrzenia petycji.

  8.  Sprawy bieżące.

  9.  Odpowiedzi na interpelacje, wnioski i zapytania z poprzedniej sesji.

10.  Interpelacje, wnioski i zapytania radnych.

11.  Oświadczenia radnych.

12.  Zamknięcie sesji.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here

4 × 2 =