W środę, 28 lutego o godzinie 11:00 rozpocznie się XC sesja Rady Miasta Tarnobrzega. Radni obradować będą w Tarnobrzeskim Domu Kultury.

Oto link do transmisji: https://esesja.tv/transmisja_na_zywo/418/rada-miasta-tarnobrzega.htm

Porządek obrad:

  1.  Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad. 
  2.  Przyjęcie porządku obrad.
  3.  Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
  4.  Sprawozdanie Prezydenta Miasta z prac pomiędzy sesjami.
  5.  Informacja na temat realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej przez jednostki podległe Miastu.

  6.  Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:

  1)  przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Tarnobrzega na lata 2024 – 2027,

  2)  przyjęcia do realizacji Programu psychologiczno-terapeutycznego dla osób stosujących przemoc domową “Moja zmiana szansą dla mojej rodziny na rok 2024”,

  3)  wprowadzenia prgramu osłnowego, zapewniającego usłgi wspracia seniorom w wieku 60 lat i więcej z terenu Miasta Tarnobrzega w ramach rządowego Programu “Korpus Wsparcia
       Seniorów” na rok 2024,

  4)  ogłoszenia tekstu jdnolitgo uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla “Dzików” w Tarnobrzegu,

  5)  złożenia wniosku o udzilenie zezwolenia na utworzenie oddziału przygotowania wojskowgo w Liceum Ogólnokształcącym, wchodzącym w skałd Zespołu Szkół im. Księdza Stanisława
       Staszcia z siedzibą w Tarnobrzegu, przy ul. Mikołaja Kopernika 1 oraz   przyjęcia zobowiązania do ponoszenia kosztów kształcenia w oddziale przygotowania wosjkowego,

  6)  zwolnienia z podatku od nieruchomości stanowiącego regionalną pomoc inwestycyjną,

  7)  przyjęcia “Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiabezdomności zwierząt na terenie Miasta Tarnobrzega” w 2024 roku,

  8)  współdziałania Miasta Tarnobrzega z innymi gminami w zakresie zadania publicznego dotyczącego opracowania Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Miejskiego Obszaru
       Funkcjonalnego Czwórmiasta 2034+,

  9)  przyjęcia Programu Wspierania Rodziny i Rozwoju Pieczy Zastęczej w Tarnobrzegu na lata 2024-2026,

10)  określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przekazywane przez Prezesa Zarządu Funduszu samorządom powiatowym w
        roku 2024 na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej,

11)  nawiązania współpracy partnerskiej pomiędzy Miastem Tarnobrzeg (Rzeczpospolita Polska) a miastem Pont-à-Mousson (Francja),

12)  regulaminu korzystania z terenów rekreacyjnych wokół Jeziora Tarnobrzeskiego,

13)  powierzenia Gminie Sandomierz części zadania organizacji publicznego transportu zbiorowego,

14)  zmian w budżecie na 2024 rok,

15)  zmian w budżecie na 2024 rok,

16)  zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Tarnobrzeg.

  7.  Sprawy bieżące.
  8.  Odpowiedzi na interpelację, wnioski i zapytania z poprzedniej sesji.
  9.  Interpelacje, wnioski i zapytania radnych.
10.  Oświadczenia radnych.
11.  Zamknięcie sesji.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj