Regulamin Powiatowego Konkursu o Nagrodę im. Jana Słomki
pod Honorowym Patronatem Starosty Tarnobrzeskiego

I. ORGANIZATORZY
Organizatorami Powiatowego Konkursu jest Biblioteka Pedagogiczna w Tarnobrzegu oraz duszpasterstwo dominikańskie i rodzina Słomków.
II. CELE KONKURSU:
 promowanie uczniów szczególnie zaangażowanych w życie szkoły, miasta i powiatu tarnobrzeskiego wyróżniających się aktywnością społeczną,
 krzewienie wśród dzieci i młodzieży zainteresowań dziedzictwem kulturowym regionu,
 promowanie nauczycieli i szkół propagujących idee społeczne,
 wskazywanie na najważniejsze wartości w życiu człowieka na przykładzie życia i działalności Jana Słomki,
 motywowanie uczniów do pracy nad sobą,
 rozbudzanie wrażliwości na potrzeby innych.
III. WARUNKI UCZESTNICTWA
W Konkursie mogą uczestniczyć uczniowie szkół podstawowych z Tarnobrzega i powiatu tarnobrzeskiego. Warunkiem zgłoszenia kandydata jest przekazanie przez szkołę pisemnego uzasadnienia wniosku na specjalnym druku przygotowanym przez Kapitułę Konkursu w terminie
przewidzianym w kalendarium. Uczeń ubiegający się o Nagrodę im. Jana Słomki powinien postępować zgodnie z „dobrymi obyczajami”, czyli wzorcami zachowania opracowanymi na podstawie pamiętników Jana Słomki.
DOBRE OBYCZAJE to:
 nienaganna postawa moralna w życiu codziennym,
 dbanie o honor i dobrą tradycję szkoły,
 aktywny udział w obchodach świąt szkolnych i państwowych,
 aktywna działalność na rzecz otoczenia, stanowiąca wzorzec dla rówieśników,
 odwaga i umiejętność bronienia własnego zdania w podejmowaniu trudnych decyzji,
 podejmowanie działań przeciwko przemocy i agresji w szkole,
 okazywanie szacunku pracownikom szkoły,
 poszanowanie mowy ojczystej i propagowanie „czystego języka” wśród rówieśników,
 aktywna pomoc kolegom mających problemy w nauce,
 zdecydowany sprzeciw dla szkodliwych nałogów (papierosy, alkohol, narkotyki) i włączanie się do prac mających wyeliminowanie ich wśród dzieci i młodzieży,

 wrażliwość na cierpienie ludzkie (pożądana własna inicjatywa przy organizowaniu akcji charytatywnych),
 pasja zdobywania wiedzy,
 sympatia koleżanek i kolegów,
 wola zmieniania świata na TAK,
 znajomość życia i działalności Jana Słomki,
 kierowanie się dobrymi obyczajami, wzorcami postępowania nakreślonymi przez Jana Słomkę w jego pamiętnikach.
IV. PRZEBIEG KONKURSU
Czas realizacji: luty – kwiecień 2020 roku.
Kalendarium konkursu:
A. Luty – zapoznanie się dyrekcji szkół, nauczycieli i uczniów z Regulaminem Powiatowego Konkursu o Nagrodę im. Jana Słomki, wybranie uczniów spełniających wymogi konkursu,
B. Marzec – opracowanie przez wychowawców opinii (po konsultacjach z nauczycielami uczącymi oraz uczniami danej klasy) o wytypowanych przez szkołę uczniach (maks. 3),
C. Od 9. 03 do 23. 03. 2020 r. – pisemne zgłoszenia kandydatów do Powiatowego Konkursu o Nagrodę im. Jana Słomki przez szkołę w sekretariacie Biblioteki Pedagogicznej w Tarnobrzegu, ul. Wyspiańskiego 2a, tel. 15 822 13 73. Zgłoszenie powinno zawierać dokładne uzasadnienie wniosku zgodnie z wymogami konkursu.
D. Do 30. 03. 2020 r. – wytypowanie przez Kapitułę Powiatowego Konkursu o Nagrodę im. Jana Słomki 10 najlepszych kandydatów do przesłuchań.
Uwaga! W pracach Kapituły uczestniczą nauczyciele oraz osoby wybrane przez rodzinę Słomków.
E. 2 kwietnia 2020 r. godz. 9.00 w budynku Biblioteki Pedagogicznej w Tarnobrzegu –przesłuchania kandydatów przez Kapitułę i rozstrzygnięcie konkursu.
V. NAGRODY
Fundatorem Nagrody im. Jana Słomki jest rodzina Słomków przy wsparciu pana Artura Romana, dyrektora Szkoły Języków Obcych „WORD” w Tarnobrzegu. Zwycięzca konkursu otrzymuje nagrodę w postaci rocznego kursu języka angielskiego w Szkole Języków Obcych „WORD” w Tarnobrzegu.
Pozostali finaliści otrzymują pamiątkowe dyplomy wykonane przez firmę MultiGraf oraz upominki
ufundowane przez sponsorów: Fundację art. Ga. Mon. oraz Sklep Jubilerski „Diament” Dyplom uznania otrzymuje także nauczyciel – opiekun oraz szkoła, którą nagrodzony uczeń reprezentuje.
Uwaga! Laureatem Nagrody im. Jana Słomki można zostać jednorazowo.
Szkoła, która została wyróżniona, przygotowuje program artystyczny na podsumowanie konkursu w następnym roku.
Uroczyste wręczenie nagród nastąpi podczas apelu z okazji rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja w Szkole Podstawowej nr 10 im. J. Korczaka w Tarnobrzegu. Dnia 30 kwietnia 2020 r.

REGULAMIN I KARTA ZGŁOSZENIA DOSTĘPNE NA STRONIE INTERNETOWEJ BIBLIOTEKI PEDAGOGICZNEJ W TARNOBRZEGU: https://tarnobrzeg.pbw.org.pl/tarnobrzeg,124/konkurs-o-nagrode-im-jana-slomki,11864

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

thirteen − 8 =