[LIVE]: 2019.11.27 – XX sesja Rady Miasta Tarnobrzega

0
572

Całość

część II

27 listopada 2019 r. (środa) na godzinę 13:00 została zwołana XX sesja zwyczajna Rady Miasta Tarnobrzega w sali kameralnej Tarnobrzeskiego Domu Kultury przy ul. Słowackiego 2.

Porządek obrad:

  1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
  2. Przyjęcie porządku obrad.
  3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
  4. Sprawozdanie Prezydenta Miasta z prac pomiędzy sesjami.
  5. Współpraca miasta z organizacjami pozarządowymi.
  6.  Rozpatrzenie projektów uchwał oraz podjęcie uchwał w sprawie:

1) uzupełnienia składu Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Tarnobrzega,

2) powołania Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Tarnobrzega,

3) uzupełnienia składu Komisji Zdrowia, Rodziny i Ochrony Środowiska Rady  
   Miasta Tarnobrzega,

4) utworzenia jednostki organizacyjnej – Dzienny Dom „Senior +”
   w Tarnobrzegu,

5)połączenia jednostki organizacyjnej – Dzienny Dom „Senior +”
   w Tarnobrzegu z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie w Tarnobrzegu,

6) zmieniająca Uchwałę w sprawie określenia zadań na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
  przekazywane przez Prezesa Zarządu Funduszu samorządom powiatowym w roku 2019 na realizacje zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej,

7) ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych,

8) wyrażenia zgody na odstąpienie od zbycia w drodze przetargu nieruchomości gruntowej położonej w Tarnobrzegu, obręb Nagnajów,

9) nadania nazwy drodze wewnętrznej położonej w Tarnobrzegu, obręb Nagnajów i obręb Machów,

10) przyjęcia Programu współpracy Miasta Tarnobrzega z organizacjami
   pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy
   o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2020 rok,

11) ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych działających na terenie miasta Tarnobrzega,

12) zmiany statutu Samorządowego Centrum Usług Wspólnych w Tarnobrzegu,

13) ustalenia stawki opłaty za korzystanie przez operatora i przewoźników
  z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem albo zarządzającym jest Gmina Tarnobrzeg,

14) ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie zwiększenia wysokości środków finansowych na bieżące funkcjonowanie Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej – Rodzinny Dom Dziecka w Tarnobrzegu, ul. Słoneczna 17,

15) zmian w budżecie na 2019 rok,

16) zmian w budżecie na 2019 rok,

17) zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Tarnobrzega.

  7.  Sprawy bieżące.

  8.  Odpowiedzi na interpelacje, wnioski i zapytania z poprzedniej sesji.

  9.  Interpelacje, wnioski i zapytania radnych.

10.  Oświadczenia radnych.

11.  Zamknięcie sesji.

                                                       

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here

four − two =