[LIVE]: 2019.04.03 – X SESJA RADY MIASTA TARNOBRZEGA

0
https://youtu.be/sQv7o1Pn1do

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 4. Sprawozdanie Prezydenta Miasta z prac pomiędzy sesjami.
 5. Oferta inwestycyjna miasta dla przedsiębiorców. Informacja o działalności Centrum Obsługi Inwestora i działaniach podejmowanych na rzecz promocji gospodarczej miasta Tarnobrzega.

6.  Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:

 1.  ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie określenia
         szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie    
         odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
         i zagospodarowania tych odpadów,
 2.  ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie uchwalenia regulaminu  
         utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Tarnobrzeg,
 3.  powołania Rady Muzeum przy Muzeum Historycznym Miasta
         Tarnobrzega,
 4.  przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania
         terenu Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej – Machów II,
 5.  przekształcenia szkół wchodzących w skład Zespołu Szkół Specjalnych
         z siedzibą w Tarnobrzegu, przy ul. Marii Dąbrowskiej 10a poprzez
         zmianę ich siedziby,
 6.  przekształcenia szkół wchodzących w skład Zespołu Szkół
         Ponadgimnazjalnych Nr 2 im. Bartosza Głowackiego z siedzibą
         w Tarnobrzegu, przy ul. Mikołaja Kopernika 18 poprzez zmianę ich
         siedziby,
 7.  ustanowienia programu osłonowego Miasta Tarnobrzega
         w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023,
 8.  sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonych 
         Tarnobrzegu przy ul. Górki i ul. Zagórze, obręb Wielowieś,
 9.  sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonych
           w Tarnobrzegu przy ul. Zakładowej, obręb Nagnajów,
 10.  uchwalenia Regulaminu Cmentarza Komunalnego w Tarnobrzegu,
 11.  zmian w budżecie na 2019 rok,
 12.  zmian w budżecie na 2019 rok,
 13.  zmian w budżecie na 2019 rok,
 14.  zmian w budżecie na 2019 rok,
 15. określenia warunków udzielenia bonifikaty od opłaty z tytułu
           przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych
           na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów.

    7.  Sprawy bieżące.

    8.  Odpowiedzi na interpelacje, wnioski i zapytania z poprzedniej sesji.

  9.  Interpelacje, wnioski i zapytania radnych.

10.  Oświadczenia radnych.

11.  Zamknięcie sesji.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

nineteen − four =