Dzisiaj o godzinie 11:00 rozpocznie się LXXXVI sesja Rady Miasta Tarnobrzega. Zapraszamy na transmisję, oto link: https://esesja.tv/transmisja_na_zywo/418/rada-miasta-tarnobrzega.htm

Porządek obrad:

1.  Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad. 
  2.  Przyjęcie porządku obrad.
  3.  Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
  4.  Sprawozdanie Prezydenta Miasta z prac pomiędzy sesjami.
  5.  Informacja klubów sportowych – dotacja i realizacja zadań (piłka nożna, tenis, siatkówka).

  6. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:

      1)  sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości położonych w Tarnobrzegu obręb Mokrzyszów,

      2)  sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości położonej w Tarnobrzegu przy ul. Szerokiej,

      3)  sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej położonej w Tarnobrzegu przy ulicy 1 Maja na rzecz Skarbu Państwa za cenę niższą niż wartość rynkowa nieruchomości,

      4)  zobowiązania Prezydenta Miasta do indywidualnego określenia szczegółowych warunków sprzedaży nieruchomości gruntowych na rzecz ich użytkowników wieczystych w przypadku   
           wystąpienia użytkownika wieczystego z żądaniem sprzedaży na jego rzecz,

      5)  wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania finansowego na realizację zadania pn.: “Dostosowanie do wymagań p.poż budynku wielofunkcyjnego przy ul. Św. Barbary 1 w Tarnobrzegu –
           dokumentacja projektowa”,

      6)  wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania finansowego na realizację zadania pn.: “Dzierżawa dekoracji świątecznych”,

      7)  wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania finansowego na realizację zadania pn. “Bezpieczne i przyjazne miejskie ulice – nowe drogi i chodniki dla mieszkańców”,

      8)  zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia planu nadzoru nad żłobkami, klubami dziecięcymi oraz dziennymi opiekunami,

      9)  ustanowienia programu osłonowego Miasta Tarnobrzega w zakresie dożywiania “Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028,

    10)  zmieniająca uchwałę w sprawie określenia warunków, trybu udzielania i rozliczania dotacji służących rozwojowi sportu,

    11)  ustalenia obowiązujących w 2024 roku wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego parkowanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów powstałych w przypadku
           odstąpienia od usunięcia pojazdu z drogi, po wydaniu dyspozycji o jego usunięciu,

    12)  wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania finansowego na realizację zadania pn.: “Usuwanie pojazdów oraz prowadzenie parkingu strzeżonego dla pojazdów usuniętych na podstawie
           art. 130a ustawy Prawo o ruchu drogowym”,

    13)  przyjęcia od Wojewody Podkarpackiego niektórych zadań z zakresu administracji rządowej związanych z przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej w 2024 roku,

    14)  zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących mieszkaniowy zasób Gminy Tarnobrzeg,

    15)  aktualności Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Tarnobrzega oraz miejscowych planów zagospodarowania przetrzennego na obszarze Miasta
           Tarnobrzega,

    16)  udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków prowadzonego przez Podkarpackiego Wojewódzkiego
           Konserwatora Zabytków pod numerem A-564,

    17)  wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania finansowego związanego z udzieleniem dotacji na realizację zadania pn.: “Prace konserwatorsko-restauratorskie przy zakrystii kościoła p.w.
           Św. Marii Magdaleny w Tarnobrzegu – Miechocinie – etap I”,

    18)  udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku znajdującym się w prowadzonej przez Prezydenta Miasta Tarnobrzega gminnej ewidecji
           zabytków pod nr 105/3132,

    19)  wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania finansowego związanego z udzieleniem dotacji na realizację zadania pn.:”Prace budowlano-konserwatorskie więźby i pokrycia dachowego,
           elewacji stolarki drzwiowej i okiennej przy zabytku – kamienica ul. Sienkiewicza 7 w Tarnobrzegu,

    20)  udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku znajdującym się w prowadzonej przez Prezydenta Miasta Tarnobrzega gminnej ewidencji    
           zabytków pod nr 103/2132,

    21)  wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania finansowego związanego z udzieleniem dotacji na realizację zadania “Prace budowlano-konserwatorskie więźby i pokrycia dachowego,
           elewacji, stolarki drzwiowej i okiennej przy zabytku – kamienica ul. Sienkiewicza 5 w Tarnobrzegu,

    22)  określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości,

    23)  wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania na realizację zadania pn.: “Modernizacja budynku Urzędu Miasta Tarnobrzega przy ul. Mickiewicza 7 – Instalacja systemu oddymiania klatki
           schodowej oraz oświetlenia awaryjnego”

    24)  rozpatrzenia skargi,

    25)  zmian w budżecie na 2023 rok,

    26)  zmian w budżecie na 2023 rok,

    27)  zmian w budżecie na 2023 rok,

    28)  zmian w budżecie na 2023 rok,

    29)  zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Tarnobrzega.

  7.  Sprawy bieżące.
  8.  Odpowiedzi na interpelację, wnioski i zapytania z poprzedniej sesji.
  9.  Interpelacje, wnioski i zapytania radnych.
10.  Oświadczenia radnych.
11.  Zamknięcie sesji.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj