O godzinie 11:00 rozpocznie się LXIX Rady Miasta Tarnobrzega. Radni obradować będą w Tarnobrzeskim Domu Kultury.

link do transmisji: https://esesja.tv/transmisja_na_zywo/418/rada-miasta-tarnobrzega.htm

Porządek obrad

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

4. Sprawozdanie Prezydenta Miasta z prac pomiędzy sesjami.

5. Sprawozdania z prac komisji stałych Rady Miasta Tarnobrzega w 2022 roku.

6. Rozpatrzenie projektów uchwał:

1) uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Programu współpracy Miasta Tarnobrzega z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2023 rok.

2) uchwała w sprawie sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości położonej w Tarnobrzegu obręb Wielowieś.

3) uchwała w sprawie wydania opinii o lokalizacji kasyna gry w budynku mieszczącym się przy ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 4 w Tarnobrzegu na rzecz Wintoro Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.

4) uchwała w sprawie wydania opinii o lokalizacji kasyna gry w budynku mieszczącym się przy ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 4 w Tarnobrzegu na rzecz Optimmum Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.

5) uchwała w sprawie wydania opinii o lokalizacji kasyna gry w budynku mieszczącym się przy ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 4 w Tarnobrzegu na rzecz Proent Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu.

6) uchwała w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej przez osoby objęte programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023 oraz określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku, świadczenia pieniężnego lub świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych w ramach tego programu.

7) uchwała w sprawie wprowadzenia programu osłonowego, zapewniającego usługi wsparcia seniorom w wieku 65 lat i więcej z terenu Miasta Tarnobrzega w ramach rządowego Programu „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2023.

8) uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Tarnobrzeg.

9) uchwała w sprawie delegowania radnych do składu Miejskiej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku.

10) uchwała w sprawie zmian w budżecie na 2023 rok.

11) uchwała w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat i trybu ich pobierania.

12) uchwała w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie zwiększenia wysokości środków finansowych na bieżące funkcjonowanie Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej – Rodzinny Dom Dziecka w Tarnobrzegu, ul, Słoneczna 17.

13) uchwała w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie uchwalenia Programu Tarnobrzeska Karta Seniora.

14) uchwała w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie regulaminu określającego wysokości dodatków i innych składników wynagrodzenia nauczycieli oraz szczegółowych warunków ich przyznawania.

15) uchwała w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Tarnobrzeg.

16) uchwała w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania terenu osiedla Ocice w Tarnobrzegu.

17) uchwała w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla „Miechocin” w Tarnobrzegu.

18) uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty.

7. Sprawy bieżące.

8. Odpowiedzi na interpelacje, wnioski i zapytania z poprzedniej sesji.

9. Interpelacje, wnioski i zapytania radnych.

10. Oświadczenia radnych.

11. Zamknięcie sesji.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here

7 − 6 =