Dzisiaj o godzinie 9:00 Radni Miasta Tarnobrzega spotkają się w Tarnobrzeskim Domu Kultury na LXII zwyczajnej Sesji Rady Miasta. Transmisję obrad można oglądać tutaj: https://esesja.tv/transmisja_na_zywo/418/rada-miasta-tarnobrzega.htm

Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.2. Przyjęcie porządku obrad.3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.4. Sprawozdanie Prezydenta Miasta z prac pomiędzy sesjami.5. Przedstawienie Raportu o stanie Miasta Tarnobrzega.

1) debata nad Raportem o stanie Miasta.

2) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia wotum zaufania dla Prezydenta Miasta Tarnobrzega.

6. Rozpatrzenie rocznego sprawozdania Prezydenta z wykonania budżetu, przyjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Prezydenta Miasta.

1) przedstawienie sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Tarnobrzega za 2021 rok.

2) przedstawienie sprawozdania rocznego z wykonania planu finasowego jednostek.

3) infomacja o stanie mienia Miasta Tarnobrzega.

4) sprawozdanie finansowe Miasta Tarnobrzega za 2021 rok.

5) uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie w sprawie opinii o przedłożonym przez Prezydenta Miasta Tarnobrzega sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2021 rok.

6) opinia Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Tarnobrzega o wykonaniu budżetu za 2021 rok wraz z wnioskiem Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium Prezydentowi Miasta.

7) uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie w sprawie opinii o przedłożonym wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Tarnobrzega o udzielenie absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2021 rok.

8) dyskusja.

9) podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Tarnobrzega za 2021 rok.

10) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Prezydentowi Miasta Tarnobrzega absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2021 rok.

7. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:

1) zmieniająca uchwałę nr XLV/460/2021 Rady Miasta Tarnobrzega z dnia 28 kwietnia 2021 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia Strategii Rozwoju Miasta Tarnobrzega na lata 2021 – 2027 oraz określenia szczegółowego trybu harmonogramu opracowania projektu strategii, w tym trybu konsultacji, zmienionej Uchwałą nr LIV/549/2021 Rady Miasta Tarnobrzega z dnia 29 grudnia 2021 r.

2) przystąpienia do sporządzenia zmiany nr 1 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów wokół Jeziora Trnobrzeskiego w Tarnobrzegu.

3) uzgodnienia prac pielęgnacyjnych 2 drzew – pomników przyrody o numerach rejestrowych 672 i 673 w Tarnobrzegu.

4) wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej położonej w Tarnobrzegu, obręb Tarnobrzeg.

5) sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonej w Tarnobrzegu, obręb Ocice.

6) sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości położonych w Tarnobrzegu obręb Mokrzyszów.

7) sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości położonych w Tarnobrzegu, obręb Miechocin.

8) nadania nazwy drodze wewnętrznej położonej w Tarnobrzegu, obręb Kajmów i Miechocin.

9) sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości położonych w Tarnobrzegu, obręb Miechocin.

10) zmiany przebiegu ulicy Podleśnej położonej w Tarnobrzegu.

11) wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej położonej w Tarnobrzegu, obreb Tarnobrzeg oraz zastosowanie bonifikaty od ceny nieruchomości w związku z realizacją roszczenia wynikającego z art. 209 a ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami.

12) powierzenia Prezydentowi Miasta Tarnobrzega uprawnień do stanowienia o wysokości cen i opłat albo o sposobie ustalania cen i opłat za usługi komunalne o charakterze użeteczności publicznej świadczone przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji im. Alfreada Freyera w Tarnobrzegu oraz za korzystanie z obiektów i urządzeń sportowo-rekreacyjnych zarządzanych przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji im. Alfreda Freyera w Tarnobrzegu.

13) zmian w budżecie na 2022 rok.

14) zmian w budżecie na 2022 rok.

15) zmian w budżecie na 2022 rok.

16) zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Tarnobrzega.

8. Sprawy bieżące.9. Odpowiedzi na interpelacje, wnioski i zapytania z poprzedniej sesji.10. Intepelacje, wnioski i zapytania radnych.11. Oświadczenia radnych.12. Zamknięcie sesji.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here

17 − 3 =