Celem konsultacji społecznych jest zebranie uwag od mieszkańców na temat planowanej przebudowy placu Bartosza Głowackiego w ramach projektu pn. „Odnowa przestrzeni publicznych Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego”. 

Planowana inwestycja obejmuje przebudowę placu Bartosza Głowackiego w Tarnobrzegu. Głównym zadaniem jest „odbetonowanie” placu oraz nadanie mu nowej formy zgodnej z zasadami zrównoważonego rozwoju w połączeniu z projektowaną zielenią.

Koncepcja przebudowy palcu przewiduje:

1)    demontaż istniejącej fontanny (przeniesienie w inne miejsce),

2)    budowę fontanny posadzkowej wyposażonej w tryskacze wraz z podświetleniem i niezbędną infrastrukturą techniczną,

3)    przebudowę płyty rynku wraz z wyrównaniem schodów stanowiących upamiętnienie dawnego budynku ratuszowego. Planuje się wymianę kolorystyki oraz rodzaju utwardzeń na całym placu. W celu upamiętnienia nieistniejącego budynku ratuszowego planowane jest zaznaczenie obrysu budynku poprzez utwardzenie terenu w kontrastowej kolorystyce w stosunku do utwardzeń okalających,

4)    demontaż istniejących i montaż nowych elementów małej architektury w odpowiedniej ilości. Planuje się lokalizację nowych ławek wykonanych ze stali w kolorze czarnym z wykończeniem z drewna drzew liściastych w kolorze ciemny orzech – zaproponowanym przez uczniów Technikum Architektury Krajobrazu w ZS nr 2 w Tarnobrzegu,

5)    zwiększenie powierzchni biologicznie czynnej poprzez nowe nasadzenia drzew, krzewów i roślin ozdobnych oraz usunięcie części utwardzeń terenu, co przyczyni się do zmniejszenia średniej temperatury na placu,

6)    budowę dwóch podziemnych zbiorników retencyjnych w celu wykorzystania wód opadowych do nawadniania projektowanej zieleni miejskiej,

7)    przebudowę oświetlenia ulicznego poprzez zmianę lokalizacji oraz wymianę istniejących latarni na energooszczędne oraz dodanie nowych.

Wszystkie powyższe elementy nadadzą centrum miasta nowy estetyczny wygląd, co zachęci mieszkańców do spędzania czasu poza domem, a turystów do odwiedzin naszego miasta. Chcemy stworzyć tym projektem przyjazną przestrzeń dla każdego, miejsce aktywności i integracji lokalnej społeczności. Dodatkowym założeniem jest zniwelowanie negatywnego działania temperatury oraz ocieplenia klimatu (wyspa ciepła) poprzez zastosowanie materiałów o kolorystyce słabiej pochłaniającej ciepło oraz zacienienie obszarów dzięki dodatkowym nasadzeniom. Realizacja inwestycji skutkować będzie wzrostem powierzchni biologicznie czynnej na placu o ok. 20%.

Planowana przebudowa placu uwzględnia osie widokowe na kościół OO. Dominikanów oraz pomnik Bartosza Głowackiego. Osie widokowe to linie, wzdłuż których projektuje się widoki na konkretne obiekty. Wyznaczanie osi widokowych ma duże znaczenie w kształtowaniu sylwetki i wyglądu miasta.

Inwestycja uwzględnia potrzeby lokalnych przedsiębiorców, w tym: utworzenie ogródków gastronomicznych, budki handlowo-usługowe oraz lokalny handel. Wzdłuż elewacji budynków utworzone zostaną szerokie drogi dojazdowe ułatwiające transport towarów dla lokalnych przedsiębiorców.

Planowana inwestycja była konsultowana z Podkarpackim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków, którego wytyczne były na bieżąco wprowadzone.

Zadanie jest częścią zakresu rzeczowego Miasta Tarnobrzeg w projekcie partnerskim MOF pn. „Odnowa przestrzeni publicznych Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Tarnobrzeg”, który złożony zostanie do dofinansowania ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Fundusze Europejskie dla Podkarpacia na lata 2021-2027, priorytet 6 – rozwój zrównoważony terytorialnie, cel szczegółowy 5(i) wspieranie zintegrowanego i sprzyjającego włączeniu społecznemu rozwoju społecznego, gospodarczego i środowiskowego, kultury, dziedzictwa naturalnego, zrównoważonej turystyki i bezpieczeństwa na obszarach miejskich.

Konsultacje w trybie stacjonarnym odbędą się w dniu 3 kwietnia br. o godzinie 17:00 w Tarnobrzeskim Domu Kultury, przy ul. Słowackiego 2.

Swoje uwagi i opinie można przesyłać na udostępnionym na stronie Urzędu Miasta Tarnobrzega formularzu pocztą na adres: Prezydent Miasta Tarnobrzega, ul. Kościuszki 32, 39-400 Tarnobrzeg, oraz zgłaszać drogą mailową do 5 kwietnia br. na adres: s.tomala@um.tarnobrzeg.pl 

https://um.tarnobrzeg.pl/aktualnosc/1182

Źródło: UM Tarnobrzeg

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj