C z y m j e s t f a n f i k?


Fanfik (fan fiction) to opowieść pisana przez fanów danego dzieła, którzy nawiązują do danego utworu, ale dopisują własny ciąg
zdarzeń z postaciami stworzonymi przez siebie, umieszczonymi w nieznacznie zmienionym świecie. Opowiadanie często stanowi inny
przebieg zdarzeń. Może ukazywać wydarzenia z perspektywy innej osoby albo nowe wątki. Fan fiction pochodzi od angielskiego fan
i fiction, co w dosłownym przełożeniu oznacza fikcję fanów. Słowo fanfik, które jest spolszczeniem od angielskiego fanfick, oznacza
utwór literacki dowolnego gatunku powstały na bazie innego dzieła. Do dziś najwięcej fanfików powstaje na bazie seriali i utworów
fantastycznych. Fanfiki publikowane są głównie w Internecie. Ich adresatami są inni fani, którzy gromadzą się na blogach, forach
internetowych czy portalach, gdzie prowadzą dyskusje na temat umieszczanych tam opowiadań. Regulamin

Konkursu Literackiego pod patronatem

Prezydenta Miasta Tarnobrzega

F A N F I K –
MAŁY KSIĄŻĘ

JAKIEGO NIE ZNAMY

Konkurs Literacki.

Społeczna Szkoła Podstawowa z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Małego Księcia w Tarnobrzegu.

§ 1
Organizator

 1. Organizatorem Miejskiego Konkursu Literackiego Fanfik. Mały Książę jakiego nie znamy jest
  Społeczna Szkoła Podstawowa z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Małego Księcia w Tarnobrzegu.
 2. Społeczna Szkoła Podstawowa z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Małego Księcia
  w Tarnobrzegu w dalszej części regulaminu nazywana jest Organizatorem.
 3. Konkurs organizowany jest w ramach Innowacji MK 2023/2024 pod hasłem W cyfrowym świecie, które
  realizuje Zespół do spraw Innowacji powołany przez Organizatora.
 4. Patronat honorowy nad Innowacjami MK 2023/2024 pod hasłem W cyfrowym świecie sprawuje
  Prezydent Miasta Tarnobrzega.
 5. Partnerami Innowacji MK 2023/2024 pod hasłem W cyfrowym świecie są TVL Telewizja Lokalna, Radio
  Leliwa oraz Biblioteka Pedagogiczna w Tarnobrzegu.

§ 2
Cele konkursu

 1. Promowanie innowacyjności i poszukiwanie nowych rozwiązań.
 2. Budzenie wyobraźni literackiej i upowszechnianie czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży.
 3. Odniesienie się do problemów współczesnego świata.
 4. Sprawne posługiwanie się językiem polskim.
 5. Wskazywanie alternatywnych sposobów uczenia się.

§ 3

Organizacja i przebieg konkursu

 1. Konkurs adresowany jest do uczniów klas VII-VIII szkół podstawowych.
 2. Wzięcie udziału w konkursie polega na wykonaniu zadania konkursowego w formie pracy pisemnej
  stworzonej przez uczestnika na zasadach, które określa regulamin konkursu.
 3. Prace w formie elektronicznej w formacie .doc lub .docx powinny zawierać maksymalnie 200 słów ze
  spacjami (czcionka Times New Roman; rozmiar 12; interlinia 1,5; marginesy
  2,5 cm). Uczestnik Konkursu zobowiązany jest do nadania tytułu swojej opowieści.
 4. Każda praca powinna być dostarczona w dwóch formach: elektronicznej i papierowej.
 5. Każda praca (zarówno w formie elektronicznej, jaki i papierowej) powinna zawierać następujące
  informacje: tytuł opowiadania, imię i nazwisko autora, wiek autora, adres e- mail szkoły oraz nazwę

Konkurs Literacki.

Społeczna Szkoła Podstawowa z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Małego Księcia w Tarnobrzegu.
szkoły i klasę, do której uczęszcza uczestnik konkursu. Prace bez wyżej wymienionych danych nie będą
zakwalifikowane do oceny.

 1. Prace w wersji elektronicznej należy przesłać drogą mailową na adres innowacjemk@onet.pl do
  30 kwietnia 2024 r.
 2. Prace w formie papierowej należy przesłać pocztą na adres: Społeczna Szkoła Podstawowa
  z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Małego Księcia, ul. Kochanowskiego 3, 39-400 Tarnobrzeg lub
  dostarczyć do sekretariatu Organizatora przy ul. Kochanowskiego 3 w godzinach 8.00-14.00.
 3. Jeden uczestnik może przesłać jedną pracę konkursową.
 4. Prace niezgodne z regulaminem lub przesłane po terminie nie będą oceniane.
 5. Prace konkursowe muszą być pracami własnymi, nigdzie wcześnie niepublikowanymi.
 6. Przesłanie pracy konkursowej jest jednocześnie z wyrażeniem zgody przez uczestnika lub jego
  opiekuna prawnego na przetwarzanie danych osobowych uczestnika w zakresie przedstawionym w
  regulaminie konkursu. Uczestnik oświadcza, że praca zgłoszona w konkursie stanowi przejaw jego
  własnej twórczości i nie narusza praw osób trzecich.
 7. Komisja konkursowa powołana przez Organizatora wyłoni trzy najlepsze prace i przyzna wyróżnienia.
 8. Uroczyste wręczenie nagród i dyplomów odbędzie się 3 czerwca 2024 r. w Społecznej Szkole
  Podstawowej z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Małego Księcia w Tarnobrzegu przy ulicy
  Kochanowskiego 3.
 9. Informacje o laureatach, godzinie rozstrzygnięcia konkursu i wręczenia nagród zostaną przekazane
  uczniom odpowiednio wcześniej.
 10. Prace stają się własnością Organizatora, który zastrzega sobie prawo do ich bezpłatnego wykorzystania
  jako materiału wystawowego.

§ 4
Tematyka konkursu

 1. Dziełem, na którym opiera się Konkurs Literacki Fanfik. Mały Książę, jakiego nie znamy, jest książka
  Antoine’a de Saint-Exupery pod tytułem Mały Książę.
 2. Fanfik powinien być wymyśloną historią, która ukaże nieznane losy głównego bohatera książki –
  Małego Księcia. Uczestnik konkursu może rozwinąć dowolny punkt fabuły dzieła lub umieścić losy
  tytułowego bohatera w realiach współczesnego świata. Praca powinna mieć urozmaiconą fabułę oraz
  wybrane przez ucznia elementy: opis, charakterystyka bohatera, czas akcji, miejsce akcji, zwrot akcji,
  puenta, punkt kulminacyjny, dialog, monolog, retrospekcja. Uczestnik konkursu powinien twórczo
  wykorzystać treść lektury.
 3. Fanfik powinien zawierać przesłanie do czytelników. Może być swego rodzaju poradnikiem.

Konkurs Literacki.

Społeczna Szkoła Podstawowa z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Małego Księcia w Tarnobrzegu.

§ 5
Nagrody

 1. Na zwycięzców konkursu czekają atrakcyjne nagrody książkowe.
 2. Każdy z uczestników konkursu otrzyma pamiątkowy dyplom.
 3. Na stronach internetowych i facebooku Organizatora, Patrona i Partnerów Innowacji MK 2023/2004
  pod hasłem W cyfrowym świecie zostaną opublikowane prace nagrodzone i wyróżnione.
 4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany nagród.

§ 6
Terminy

Wysłanie prac konkursowych: do 30 kwietnia 2024 r.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj