Sesja Rady Miasta rozpocznie się o godzinie 11:00. Radni obradować będą w Tarnobrzeskim Domu Kultury. Sesję na żywo można oglądać tutaj: https://esesja.tv/transmisja_na_zywo/418/rada-miasta-tarnobrzega.htm

Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.2. Przyjęcie porządku obrad.3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.4. Sprawozdanie Prezydenta Miasta z prac pomiędzy sesjami.5. Realizacja inwestycji miejskich z wykorzystaniem środków z „Polskiego Ładu”.6. Rozpatrzenie projektów uchwał:

1) uchwała w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od zbycia w drodze przetargu nieruchomości gruntowej położonej w Tarnobrzegu, obręb Tarnobrzeg.

2) uchwała w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomności położonej w Tarnobrzegu, obręb Tarnobrzeg.

3) uchwała w sprawie sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości położonej w Tarnobrzegu, obręb Mokrzyszów.

4) uchwała w sprawie sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości położonej w Tarnobrzegu, obręb Miechocin.

5) uchwała w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonej w Tarnobrzegu, obręb Ocice.

6) uchwała w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej położonej w Tarnobrzegu, obręb Tarnobrzeg.

7) uchwała w sprawie uchwalenia zmiany nr 1 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu osiedla „Miechocin” w Tarnobrzegu.

8) uchwała w sprawie ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w Mieście Tarnobrzeg w roku szkolnym 2022/2023.

9) uchwała w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia postępowania konkursowego na stanowisko kierownika Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy w Tarnobrzegu.

10) uchwała zmieniająca w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, przyznawania zwolnień od obowiązku ich realizacji dla nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach, przedszkolach i placówkach oświatowo-wychowawczych, określania tygodniowego obowiązku wymiaru zajęć nauczycieli szkół i placówek nie wymienionych w art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela, w tym pedagogów, psychologów, logopedów, doradców zawodowych, rozliczenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego i dla stanowisk o różnym tygodniowym wymiarze godzin.

11) uchwała w sprawie utworzenia Branżowej Szkoły II Stopnia nr 1 i włączenia jej w skład Zespołu Szkół nr 1 im. Księdza Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Tarnobrzegu.

12) uchwała w sprawie zmian w budżecie na 2022 rok.

13) uchwała w sprawie zmian w budżecie na 2022 rok.

14) uchwała w sprawie zmian w budżecie na 2022 rok.

15) uchwała w sprawie zmian w budżecie na 2022 rok.

16) uchwała w sprawie zmian w budżecie na 2022 rok.

17) uchwała w sprawie zmian w budżecie na 2022 rok.

7. Sprawy bieżące.8. Odpowiedzi na interpelacje, wnioski i zapytania z poprzedniej sesji.9. Interpelacje, wnioski i zapytania radnych.10. Oświadczenia radnych.11. Zamknięcie sesji.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here

sixteen + 16 =