Dziś (31 marca 2021r.) o godzinie 13:00 rozpocznie się XLIII Sesja Rady Miasta Tarnobrzega. Radni obradować będą w trybie zdalnym. Zapraszamy na transmisję sesji, która dostępna będzie tutaj: https://esesja.tv/transmisja_na_zywo/418/rada-miasta-tarnobrzega.htm

Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad

2. Przyjęcie porządku obrad

3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji

4. Sprawozdanie Prezydenta Miasta z prac pomiędzy sesjami

5. Funkcjonowanie Straży Miejskiej na terenie Miasta Tarnobrzega. Zapewnienie porządku publicznego i bezpieczeństwa na terenie Miasta Tarnobrzega

6. Rozpatrzenie projektów uchwał:

1) uchwała w sprawie określenia zadań na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przekazywane przez Prezesa Zarządu Funduszu samorządom powiatowym w roku 2021 na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej

2) uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Rady Muzeum przy Muzeum Historycznym Miasta Tarnobrzega

3) uchwała w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym oraz określenia warunków dopuszczalności pomocy publicznej

4) uchwała w sprawie zmian w Statucie Miasta Tarnobrzega

5) uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu obywatelskiego Miasta Tarnobrzega

6) uchwała w sprawie nadania nazwy rondu położonemu w Tarnobrzegu

7) uchwała w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej położonej w Tarnobrzegu, obręb Kajmów

8) uchwała w sprawie sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości położonych w Tarnobrzegu przy ul. Św. Onufrego

9) uchwała w sprawie sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości położonych w Tarnobrzegu przy ul. Litewskiej i Tarninowej

10) uchwała w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gruntowych położonych w Tarnobrzegu obręb Sobów stanowiących własność gminy Tarnobrzeg

11) uchwała w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę w drodze przetargu nieruchomości obręb Kajmów i Machów

12) uchwała w sprawie określenia zasad nabywania nieruchomości

13) uchwała w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Tarnobrzeg” w 2021 r.

14) uchwała w sprawie określenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Tarnobrzeg

15) uchwała w sprawie uchwalenia Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Tarnobrzeg na lata 2021-2026

16) uchwała w sprawie powołania zespołu opiniującego kandydatów na ławników w wyborach uzupełniających na kadencję 2020-2023

17) uchwała w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych

18) uchwała w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie ustalenia cen za usługi przewozowe osób i bagażu, uprawnień do ulgowych i bezpłatnych przejazdów oraz opłat dodatkowych w komunikacji miejskiej

19) uchwała w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego

20) uchwała w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Tarnobrzeg

21) uchwała w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki tej opłaty

22) uchwała w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie zarządzenia poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wynagrodzenia za inkaso

23) uchwała w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy

24) uchwała w sprawie stwierdzenia nieważności uchwał Zarządu Osiedla Sielec

25) uchwała w sprawie zmian w budżecie na 2021 rok

26) uchwała w sprawie zmian w budżecie na 2021 rok

27) uchwała w sprawie zmian w budżecie na 2021 rok

28) uchwała w sprawie zmian w budżecie na 2021 rok

29) uchwała w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Tarnobrzega

7. Sprawy bieżące

8. Odpowiedzi na interpelacje, wnioski i zapytania z poprzedniej z sesji

9. Interpelacje, wnioski i zpytania radnych

10. Oświadczenia radnych

11. Zamknięcie sesji

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here

18 − 3 =