ZARZĄDZENIE NR.104.7.19. WOJEWODY PODKARPACKIEGO z dnia 23 maja 2019 r.

w sprawie ogłoszenia pogotowia przeciwpowodziowego.

WO

Na podstawie art. 163 ust. 1 Ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2018 r. poz. 2268 z późn. zm.) oraz art. 22 pkt 3 Ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie (Dz. U. z 2017 r. poz. 2234 z późn. zm.) w związku ze wzrostem stanu wód w rzekach Wisłoka, Wisłok, a także na mniejszych bezpośrednich dopływach Wisły oraz niekorzystną prognozą Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej w zakresie hydrologii zarządza się, co następuje:

$ 1

Wprowadza się całodobowe dyżury w Wojewódzkim Zespole Zarządzania Kryzysowego od godziny 9.00 dnia 23 maja 2019 r. w składzie określonym przez Zastępcę Przewodniczącego Zespołu.

$ 2

Wprowadza się pogotowie przeciwpowodziowe od godziny 9.00 dnia 23 maja 2019 r. dla powiatów (miast na prawach powiatu):

1) jasielskiego 2) dębickiego 3) mieleckiego 4) ropczycko-sędziszowskiego 5) kolbuszowskiego 6) tarnobrzeskiego 7) m. Tarnobrzeg

$ 3 W powiatach, w których ogłoszono pogotowie przeciwpowodziowe należy w szczególności:

– ogłosić pogotowie przeciwpowodziowe w zagrożonych gminach;

wprowadzić całodobowe dyżury w Powiatowych Zespołach Zarządzania

Kryzysowego; przystąpić do realizacji zadań ujętych w planach operacyjnych ochrony przed powodzią;

– utrzymywać siły i środki w gotowości do użycia;

monitorować poziom wód w rzekach; – monitorować stan wałów przeciwpowodziowych oraz urządzeń hydrotechnicznych.

$4

Informacje o podjętych działaniach oraz sytuacji powodziowej na terenie powiatu przekazywać do Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego dwa razy na dobę, z sytuacji na godzinę 6.00 do godziny 7.30 oraz z sytuacji na godzinę 18.00 do godziny 20.00. W sytuacjach poważnych zagrożeń informacje przesyłać według decyzji Przewodniczącego Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego.

$ 5 Wykonanie Zarządzenia powierza się Dyrektorowi Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania

Kryzysowego oraz starostom powiatów (prezydentom miast na prawach powiatu) wymienionych w zarządzeniu.

$ 6 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega niezwłocznemu ogłoszeniu w środkach masowego przekazu.

WOJEWODA PODKARPACKI

– Ewa Leniart

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here

thirteen − 1 =