Od 1 stycznia 2021 r. miesięczne stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynoszą:

  1. 26,00 zł od jednego mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość – jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny;
  2. 52,00 zł od każdego mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość – opłata podwyższona w przypadku nie wypełniania obowiązku selektywnego zbierania odpadów;
  3. zwalnia się z części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostującymi bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym, proporcjonalnie do zmniejszenia kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi
    z gospodarstw domowych, tj.: – 3,00 złoty od osoby miesięcznie.*

* w przypadku niedopełnienia przez właściciela nieruchomości obowiązku segregacji odpadów Prezydent  z urzędu wyda decyzję, w której określi wysokość opłaty podwyższonej za gospodarowanie odpadami komunalnymi za miesiąc lub miesiące, w których nie wypełniono obowiązku segregacji, stosując stawkę opłaty podwyższonej.

Rada Miasta Tarnobrzega w dniu 28 października 2020 r. podjęła uchwałę nr XXXV/382/2020 zmieniającą uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty.

WAŻNE: Zgodnie z ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, każdy mieszkaniec jest zobowiązany do selektywnego zbierania i odpadów komunalnych obejmującego: papier, szkło, metale, tworzywa sztuczne, odpady opakowaniowe wielomateriałowe, bioodpady i dodatkowo popiół.

Zmienione stawki opłaty nie wiążą się z koniecznością składania nowej deklaracji i obowiązują do czasu wystąpienia zmiany danych mających wpływ na wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi określonej w deklaracji (np. korzystanie z częściowego zwolnienia z opłaty poprzez zgłoszenie posiadania kompostownika, zmiana ilości osób zamieszkujących daną nieruchomość związaną z narodzinami, zgonem, zmianą miejsca zamieszkania ).

Wszelkie zmiany danych należy zgłaszać na deklaracjach w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana w Urzędzie Miasta Tarnobrzega, Biuro Obsługi Interesanta stanowisko nr 5, wysłać pocztą lub za pośrednictwem elektronicznej platformy usług administracji publicznej (wymaga posiadania podpisu elektronicznego).

Jednocześnie informujemy, że w przypadku uzasadnionych wątpliwości, co do prawidłowości danych zawartych w deklaracji Urząd wezwie do udzielenia wyjaśnień w powyższym zakresie oraz do złożenia nowej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wykazującej stan faktyczny zgodny z rzeczywistością. Niewypełnienie tego obowiązku prowadzi do wydania decyzji administracyjnej określającej wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Zgodnie z treścią ww. ustawy, każdy właściciel nieruchomości zamieszkałej otrzyma zawiadomienie o zmienionej wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyliczonej jako iloczyn nowej stawki i danych zawartych w dotychczas złożonej deklaracji.

W związku z zakończeniem prowadzenia PSZOKu przy ul. Rusinowskiego 1 w Tarnobrzegu przez dotychczasowego Operatora tj. MZK Sp. z o.o. Stalowa Wola z dniem 31.12.2020r, informujemy, że działalność PSZOK zostaje czasowo zawieszona. Nowy operator prowadzi starania, aby niezwłocznie wznowić działanie PSZOK.  Do tego czasu prosimy mieszkańców o prowadzenie prawidłowej segregacji polegającej  na tym, że z wytwarzanych odpadów należy wydzielić przede wszystkim:                      -szkło zbierane do zielonego pojemnika/worka
-papier zbierany do niebieskiego pojemnika/worka
-plastik zbierany do żółtego pojemnika/ worka.
-bioodpady zbierane do brązowego pojemnika/worka

Oddaj  zużyty sprzęt w miejscu dostawy

W przypadku zakupu przez Internet lub w sklepie stacjonarnym z opcją dostawy, zużyty sprzęt tego samego rodzaju co dostarczany i w tej samej ilości można NIEODPŁATNIE oddać w miejscu dostawy nowego urządzenia.

Zostaw  ZSEE w sklepie, w którym kupujesz nowe urządzenia

Każdy sklep ma obowiązek nieodpłatnego przyjęcia starego sprzętu, jeśli kupimy w nim nowy tego samego typu i w tej samej ilości, np. kupując telewizor możemy NIEODPŁATNIE oddać stary. Małogabarytowe elektroodpady możesz zostawić bezpłatnie we wskazanym miejscu w każdym dużym sklepie ze sprzętem elektronicznym. (Media Mark, Biedronka).

Dodatkowo odpady takie można wystawić przed posesję w ramach prowadzonych zgodnie z harmonogramem  mobilnych akcji zbierania odpadów wielkogabarytowych oraz zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego z gospodarstw domowych  i altan śmietnikowych na terenie Miasta.

Prosimy o oddawanie przeterminowanych leków do Punktów Selektywnego Zbierania Przeterminowanych Leków :
-Urząd Miasta Tarnobrzega, ul. Mickiewicza 7, 39-400 Tarnobrzeg
-Apteka „ Na Dzikowie”, ul. Konfederacji Dzikowskiej 14, 39-400 Tarnobrzeg
-Apteka „Pod Tapimą”, ul. Waryńskiego 1, 39-400 Tarnobrzeg
– Apteka „Foxpharma” ul. Mickiewicza 40,39-400 Tarnobrzeg
-Apteka „Familijna”, ul. Mickiewicza34e, 39-400 Tarnobrzeg
-Apteka ul. Sienkiewicza 67, 39-400 Tarnobrzeg
-Apteka „ Na Serbinowie”, ul. M. Dąbrowskiej 23, 39-400 Tarnobrzeg
-Apteka ul. Zwierzyniecka 18, 39-400 Tarnobrzeg
-Apteka „Nova” ul. Sienkiewicza 4/71 b,39-400 Tarnobrzeg
-Apteka „Nova”, ul. Warszawska 378, 39-400 Tarnobrzeg
– Apteka Dr Max” ul. Wyspiańskiego 25,39-400 Tarnobrzeg
– Apteka „ Dbam o zdrowie” , ul. Sienkiewicza 48, 39-400 Tarnobrzeg


O ponownym uruchomieniu punktu PSZOK zostaną Państwo natychmiast powiadomieni.

Info: UM Tarnobrzeg

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here

twelve + 8 =