Dzisiaj (środa, 28.10) o godzinie 13:00 rozpocznie się XXX Sesja Rady Miasta Tarnobrzega. Radni obradować będą zdalnie.

Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

4. Sprawozdanie Prezydenta Miasta z prac pomiędzy sesjami.

5. Sprawozdania z działalności spółek miejskich.

6. Rozpatrzenie projektów uchwał:

1) w sprawie przyjęcia do realizacji Programu psychologiczno-terapeutycznego dla osób stosujących przemoc w rodzinie „Moja zmiana sznasą dla mojej rodziny” na rok 2021.

2) w sprawie uchwalenia trybu i szczególowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej.

3) w sprawie przyjęcia Programu współpracy Miasta Tarnobrzega z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2021 rok.

4) w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonej w Tarnobrzegu, obręb Ocice.

5) w sprawie sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości położonej w Tarnobrzegu obręb Sielec.

6) w sprawie sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości ozn. Nr 1088/2 położonej w Tarnobrzegu przy ul. Żniwnej, obręb Miechocin.

7) w sprawie sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości ozn. Nr 1106/2, 1106/3 i 1106/4 położonych w Tarnobrzegu przy ul. Żniwnej, obręb Miechocin.

8) w sprawie miejscowego planu zagospodarownia przestrzennego terenu Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej – Machów II.

9) zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty.

10) w sprawie zmian w budżecie na 2020 rok.

11) w sprawie przyjęcia „Miejskiego Planu Adaptacji do zmian klimatu dla Miasta Tarnobrzega do roku 2027”.

12) uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zadań na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przekazywane przez Prezesa Zarządu Funduszu samorządom powiatowym w roku 2020 na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej.

7. Sprawy bieżące.

1) uchwała w sprawie zmian w budżecie na 2020 rok.

2) uchwała w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Tarnobrzega.

8. Odpowiedzi na interpelacje, wnioski i zapytania z poprzedniej z sesji.

9. Interpelacje, wnioski i zpytania radnych.

10. Oświadczenia radnych.

11. Zamknięcie sesji.

Transmisję sesji można oglądać tutaj:

https://esesja.tv/transmisja_na_zywo/418/rada-miasta-tarnobrzega.htm

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here

16 + 11 =