Urząd Miasta Tarnobrzega zaprasza do udziału w konkursie plastycznym „Europejski Tydzień Zrównoważonego Rozwoju”. Konkurs rozpoczyna się 17 września i skierowany jest do uczniów szkół podstawowych, znajdujących się na terenie Tarnobrzega.

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO
„EUROPEJSKI TYDZIEŃ ZRÓWNOWAŻONEGO TRANSPORTU”

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy Regulamin, zwany dalej „Regulaminem”, określa warunki uczestnictwa
  w konkursie plastycznym „Europejski Tydzień Zrównoważonego Rozwoju”, zwanym
  dalej „Konkursem” a także kryteria oceny prac konkursowych .
 2. Organizatorem Konkursu jest Urząd Miasta Tarnobrzega Wydział Edukacji, Zdrowia,
  Sportu i Kultury.
 3. Koordynatorem Konkursu jest pan Stanisław Bochniewicz – pracownik
  Wydziału Edukacji, Zdrowia, Sportu i Kultury.

  CEL KONKURSU

Celem konkursu jest:
a. Zwrócenie szczególnej uwagi młodzieży na : Bezpieczny ruch pieszy i rowerowy.
b. rozwijanie świadomości uczniów tarnobrzeskich szkół o korzyściach płynących
z chodzenia pieszo i jazdy na rowerze.

ZAKRES TERYTORIALNY I UCZESTNICY

 1. Konkurs kierowany jest do uczniów szkół podstawowych znajdujących się na terenie
  miasta Tarnobrzeg.
 2. Kategorie wiekowe:
  a. klasy I – III szkoły podstawowej

b. klasy IV – VIII szkoły podstawowej
§4.

PRACA KONKURSOWA

 1. Praca konkursowa powinna spełniać następujące kryteria:
  a. temat pracy konkursowej – prace mogą przedstawiać artystyczne wizje autorów
  z zachowaniem szacunku dla tematyki Konkursu;
  b. rozmiar – praca konkursowa powinna być wykonana w formacie A4
  c. forma i technika – technika płaska, wykonanie: farby, pastele, kredki itp.
  d. praca powinna być wykonana samodzielnie przez pojedynczego autora,
  e. udziału w Konkursie nie mogą brać prace prezentowane w innych konkursach
  plastycznych, wystawach, itp.
 2. Każda praca plastyczna winna zawierać metryczkę, której wzór stanowi załącznik nr 1
  do niniejszego Regulaminu.

WARUNKI UCZESTNICTWA I HARMONOGRAM KONKURSU

 1. Udział w Konkursie i podanie danych związanych z udziałem w nim są całkowicie
  dobrowolne.
 2. Zgłoszenie pracy konkursowej jest równoznaczne z akceptacją regulaminu.
 3. Prace konkursowe należy przesyłać lub złożyć osobiście w terminie do dnia 28
  września 2020 roku pod adresem: Urząd Miasta Tarnobrzega ul. Mickiewicza 7
  39-400 Tarnobrzeg Wydział EZS.
 4. Prace konkursowe można zgłaszać wyłącznie za pośrednictwem szkoły właściwej dla
  uczestnika Konkursu. Te instytucje przekazują organizatorowi prace konkursowe.
 5. W Konkursie wezmą udział tylko prace zgodne z tematem konkursu.
 6. Do pracy konkursowej powinny być załączone podpisane przez przedstawicieli
  ustawowych lub opiekunów prawnych uczestnika oświadczenia, których treść zawiera
  załącznik nr 1 i nr 2.

KOMISJA KONKURSOWA

 1. Urząd Miasta Tarnobrzega powołuje komisję konkursową, zwaną dalej „Komisją”,
  składającą się z pięciu członków.
 2. Komisja wybiera spośród swoich członków Przewodniczącego i Sekretarza.
 3. Komisja czuwa nad prawidłowością przebiegu konkursu, dokonuje oceny prac
  konkursowych, wyłania najlepsze spośród nich oraz przyznaje wyróżnienia.
 4. Pracami Komisji kieruje Przewodniczący, który ustala miejsce i terminy obrad oraz
  harmonogram posiedzenia Komisji a Sekretarz odpowiada za stronę organizacyjną prac
  Komisji i przygotowanie stosownej dokumentacji.
  5.Decyzja Komisji co do wyboru najlepszych prac jest ostateczna i nie przysługuje od
  niej odwołanie.

OCENA PRAC KONKURSOWYCH ORAZ OGŁOSZENIE WYNIKÓW

 1. Podczas oceny prac konkursowych komisja będzie brała pod uwagę:
  a. zgodność pracy z tematyką Konkursu,
  b. oryginalność i kreatywność w ujęciu tematu,
  c. sposób ujęcia tematu,
  d. walory artystyczne, m.in. kompozycja, kolorystyka, technika wykonania.
  2.Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi do dnia 7 października 2020 r. Informacja
  o terminie, miejscu i czasie ogłoszenia wyników Konkursu zostanie zamieszczona na
  stronie internetowej Organizatora.
 2. Organizator za pośrednictwem szkół przekaże wyróżnienia dla autorów najlepszych
  prac.

EKSPOZYCJA PRAC

 1. Prace laureatów Konkursu zostaną zamieszczone na stronie internetowej Urzędu
  Miasta Tarnobrzega www.tarnobrzeg.pl .
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do zachowania wyróżnionych prac.


DANE OSOBOWE

 1. Przystępując do Konkursu, uczestnik wyraża zgodę na:
  a. przetwarzanie przez Organizatora jego danych osobowych na potrzeby
  przeprowadzenia Konkursu i realizacji jego celów, na warunkach określonych
  w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych,
  b. nieodpłatną publikację (prezentowanie publicznie w dowolny sposób, w tym
  m.in. w Internecie) pracy konkursowej uczestnika, imienia, nazwiska, informacji
  o miejscowości, w której mieszka i/lub o szkole, do której uczęszcza, w ramach
  promocji Konkursu oraz działalności Organizatora.
 2. Odmowa dostarczenia dokumentów wymaganych w Regulaminie skutkuje
  odrzuceniem zgłoszonej pracy konkursowej.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here

13 − one =