Na podstawie Zarządzenia Starosty Tarnobrzeskiego z dnia 16 marca 2020 r. Nr OR.120.6.2020 w okresie od dnia 17 marca 2020 r. do odwołania, Powiatowy Urząd Pracy w Tarnobrzegu będzie nieczynny dla interesantów, natomiast urząd nie przerywa pracy.
Od wtorku, 17 marca 2020 r., w związku z ryzykiem związanym z rozprzestrzenianiem się koronawirusa SARS-CoV-2 mając na uwadze bezpieczeństwo zdrowotne klientów Powiatowego Urzędu Pracy oraz pracowników ich obsługujących zawieszona zostaje bezpośrednia obsługa klientów. Na bieżąco będą rozpatrywane wszystkie sprawy, pisma i zgłoszenia przesyłane do Urzędu za pośrednictwem: internetowych formularzy, poczty tradycyjnej, poczty elektronicznej (rzta@praca.gov.pl lub sekretariat@puptarnobrzeg.idsl.pl), otrzymane telefonicznie, złożone we wskazanym miejscu w holu Urzędu. Odpowiedzi na otrzymane zapytania oraz wydane decyzje administracyjne przesyłane będą elektronicznie lub tradycyjną pocztą.

W związku z powyższym wprowadza się następujące zasady:      

1.Osoby ubiegające się o nadanie statusu bezrobotnego lub poszukującego pracy powinny złożyć wniosek w postaci elektronicznej korzystając z systemu praca.gov.pl

Pełna rejestracja elektroniczna polega na wniesieniu do urzędu pracy wniosku wraz z załącznikami w postaci elektronicznej po opatrzeniu ich kwalifikowalnym podpisem elektronicznym lub profilem zaufanym. Osoba otrzyma na konto w praca.gov.pl decyzję o przyznaniu statusu osoby bezrobotnej lub poszukującej pracy i ewentualnym prawie do zasiłku w postaci elektronicznej. Nie jest wymagana wizyta osoby w urzędzie pracy. Instrukcja elektronicznej rejestracji
Osoby, które nie dysponują profilem zaufanym, a posiadają dostęp do konta elektronicznego w banku, mają możliwość potwierdzenia swojej tożsamości i założenia profilu bez konieczności wizyty w punkcie potwierdzającym.
Szczegółowe informacje w tym zakresie na stronie https://pz.gov.pl

2.Osoby, które mają wyznaczony obowiązkowy termin wizyty nie zgłaszają się osobiście do Urzędu, ale w celu wypełnienia tego obowiązku powinny skontaktować się telefonicznie ze swoim doradcą klienta w dniu wyznaczonej wizyty.

3.Wstrzymuje się nabory wniosków na wszystkie formy aktywizacji zawodowej oraz wydawanie skierowań w celu realizacji ofert subsydiowanych i niesubsydiowanych.

4.Wstrzymaniu ulega również realizacja dotychczas złożonych wniosków na poszczególne formy aktywizacji zawodowej.

Powyższe nie dotyczy wniosków Pracodawców ubiegających się o finansowanie kosztów kształcenia ustawicznego w ramach KFS, a wezwanych do uzupełnienia wniosków. Uzupełnienia można dokonać za pośrednictwem poczty tradycyjnej lub poprzez złożenie dokumentów we wskazanym miejscu w holu Urzędu.

5.W pozostałych sprawach klientów prosimy o kontakt z pracownikami Urzędu:

– telefonicznie centrala 15 823 00 30 (numery telefonów do poszczególnych pracowników znajdują się na stronie internetowej w zakładce Urząd/Dane kontaktowe/Wykaz telefonów

– za pośrednictwem poczty elektronicznej rzta@praca.gov.pl lub mailto:sekretariat@puptarnobrzeg.idsl.pl

– pocztą tradycyjną na adres:
 Powiatowy Urząd Pracy w Tarnobrzegu
ul. 1 Maja 3
39-400 Tarnobrzeg


– elektronicznie poprzez: Elektroniczną Skrzynkę Podawczą (adres skrytki Powiatowego Urzędu Pracy w Tarnobrzegu na Platformie ePUAP: /PUP_TBG/SkrytkaESP), portal praca.gov.pl

Źródło: PUP Tarnobrzeg

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here

10 + four =