Założeniem konkursu jest interpretacja tematu „Wielka Rafa Koralowa – fauna i flora egzotycznych wysp” za pomocą technik pastelowych.
Celem konkursu jest rozwijanie wrażliwości estetycznej, indywidualnych zdolności twórczych oraz wyrażanie odczuć w formie plastycznej przez dzieci i młodzież.
Zasięg konkursu – województwa: podkarpackie, świętokrzyskie, lubelskie
Prace przekazane na konkurs muszą być pracami własnymi
Temat: „Wielka Rafa Koralowa – fauna i flora egzotycznych wysp”
Technika: pastele suche, pastele olejne, techniki mieszane
Kategorie wiekowe:
I kategoria: 8-12 lat
II kategoria: 13-15 lat
III kategoria: 16-19 lat
Konkurs adresowany jest do uczniów wszystkich typów szkół.
Komisja konkursu powołane przez Organizatora dokona oceny prac i przyzna nagrody na
podstawie kryteriów oceny:

 • zgodność pracy konkursowej z tematyką konkursu
 • samodzielność i oryginalność wykonania pracy
 • kompozycja obrazu
 • zastosowanie perspektywy
 • operowanie światłocieniem
 • opracowanie detali
 • umiejętności plastycznych oraz walory estetyczne
  Zgłoszenie pracy do konkursu oznacza zgodę uczestnika i akceptację warunków regulaminu.
  Prace nie spełniające warunków regulaminowych nie będą klasyfikowane przez Komisję.
  Warunki uczestnictwa:
 1. Do konkursu uczestnicy zgłaszają 1 pracę o wymiarach: 50 cm x 70 cm, opisaną na odwrocie (imię,
  nazwisko, kategoria wiekowa) i zabezpieczoną przed uszkodzeniem.
 2. Organizatorzy nie odpowiadają za zniszczenia prac powstałe w czasie transportu.
 3. Pracę, kartę zgłoszenia wraz z oświadczeniami (na przetwarzanie danych osobowych
  i wyrażenie zgody na przetwarzanie wizerunku uczestnika) prosimy dostarczyć do Tarnobrzeskiego
  Domu Kultury – Działu Ruchu Amatorskiego lub wysłać z dopiskiem: Konkurs Plastyczny „Malujemy
  pastelami” na adres: Tarnobrzeski Dom Kultury, ul. Słowackiego 2
  39-400 Tarnobrzeg w terminie do 10 kwietnia 2020 r.
 4. Rozstrzygnięcie konkursu, wernisaż wystawy pokonkursowej odbędzie się 7 maja 2020 r., godz.
  14.00. Autorzy zwycięskich prac otrzymają nagrody rzeczowe.
 5. Najlepsze prace zostaną zaprezentowane na wystawie pokonkursowej w Galerii Tarnobrzeskiego
  Domu Kultury, która prezentowana będzie w dniach:
  1 maja – 7 czerwca 2020 r.
 6. Wszystkie prace zgłoszone do konkursu pozostają własnością Organizatora, który zastrzega sobie
  prawo do bezpłatnej ekspozycji i reprodukcji prac w celach promocyjnych.
 7. Uczestnicy zgłaszający prace do udziału w konkursie oraz ich opiekunowie wyrażają zgodę na
  rejestrację prac przez media na współczesnych nośnikach obrazu oraz na ich wykorzystanie przez
  organizatorów bez roszczeń finansowych.
 8. Organizatorzy nie zwracają nadesłanych prac i zastrzegają sobie prawo późniejszego ich
  wykorzystania z przeznaczeniem na cele archiwalne i wystawiennicze.
 9. Nagrody nieodebrane w dniu wernisażu można odebrać do 26 czerwca 2020 r., po uzgodnieniu
  telefonicznym będą wysyłane na koszt nagrodzonego.
 10. Uczestnicy, opiekunowie prawni wyrażają zgodę na publikację i rozpowszechnienie wizerunku
  uczestnika zawartego w materiałach oraz utrwalonego w fotografiach wykonanych podczas konkursu.
  Informacje:
  Tarnobrzeski Dom Kultury, Dział Ruchu Amatorskiego, ul. Słowackiego 2, 39-400 Tarnobrzeg,
  tel. 15 822 21 10 wew. 24
  koordynator konkursu: Beata Wianecka-Długoń
  email: ara@tdk.tarnobrzeg.pl
  Karta zgłoszenia do pobrania na stronie: www.tdk.tarnobrzeg.pl

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

3 × one =