Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 506) zwołuję XIX sesję Rady
Miasta Tarnobrzega w dniu 30.10.2019 r. (środa) o godz. 13.00
w Tarnobrzeskim Domu Kultury przy ul. Słowackiego 2 w Tarnobrzegu.
Porządek obrad:

  1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
  2. Przyjęcie porządku obrad.
  3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
  4. Sprawozdanie Prezydenta Miasta z prac pomiędzy sesjami.
  5. Analiza sytuacji w oświacie w Tarnobrzegu.
  6. Rozpatrzenie projektów uchwał oraz podjęcie uchwał w sprawie:

1) zmiany uchwały Nr LXVII/800/2014 Rady Miasta Tarnobrzega z dnia
7 listopada 2014 r. w sprawie uchwalenia Programu Tarnobrzeska Karta
Seniora,
2) sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości ozn. nr 699 położonej
w Tarnobrzegu przy Al. Warszawskiej,
3) sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości ozn. nr 700 położonej
w Tarnobrzegu przy Al. Warszawskiej,

4) powołania do składu Zespołu do przeprowadzania negocjacji w sprawie
zbycia udziałów spółki Tarnobrzeskie Wodociągi sp. z o.o.
w Tarnobrzegu przedstawiciela radnych miejskich VIII kadencji,
5) zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru
obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć
dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, przyznawania
zwolnień od obowiązku ich realizacji dla nauczycieli którym powierzono
stanowisko kierownicze w szkołach, przedszkolach i placówkach
oświatowo-wychowawczych, określenia tygodniowego obowiązkowego
wymiaru zajęć nauczycieli szkół i placówek nie wymienionych w art. 42
ust. 3 Karty Nauczyciela, w tym pedagogów, psychologów, logopedów,
doradców zawodowych, rozliczenia tygodniowego obowiązkowego
wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest
różny w poszczególnych okresach roku szkolnego i dla stanowisk
o różnym tygodniowym wymiarze godzin,
6) stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego trzyletniego Liceum
Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Tarnobrzegu
w czteroletnie Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika
w Tarnobrzegu.
7) stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego trzyletniego Liceum
Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Zespole Szkół im. Księdza
Stanisława Staszica w Tarnobrzegu w czteroletnie Liceum
Ogólnokształcące dla Dorosłych w Zespole Szkół im. Księdza Stanisława
Staszica w Tarnobrzegu,
8) stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego trzyletniego Liceum
Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Zespole Szkół nr 1 im. Kardynała
Stefana Wyszyńskiego w Tarnobrzegu w czteroletnie Liceum
Ogólnokształcące dla Dorosłych w Zespole Szkół nr 1 im. Kardynała
Stefana Wyszyńskiego w Tarnobrzegu,
9) stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego trzyletniego Liceum
Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Zespole Szkół nr 3 im. gen.
Władysława Sikorskiego w Tarnobrzegu w czteroletnie Liceum
Ogólnokształcące dla Dorosłych w Zespole Szkół nr 3 im. gen.
Władysława Sikorskiego w Tarnobrzegu,
10) stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego trzyletniego Liceum
Ogólnokształcącego w Zespole Szkół im. Księdza Stanisława Staszica
w Tarnobrzegu w czteroletnie Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół
im. Księdza Stanisława Staszica w Tarnobrzegu,
11) stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego trzyletniego Liceum
Ogólnokształcącego w Zespole Szkól nr 1 im. Kardynała Stefana

Wyszyńskiego w Tarnobrzegu w czteroletnie Liceum Ogólnokształcące
w Zespole Szkół nr 1 im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego
w Tarnobrzegu,
12) stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego trzyletniego Liceum
Ogólnokształcącego w Zespole Szkół nr 3 im. gen Władysława
Sikorskiego w Tarnobrzegu w czteroletnie Liceum Ogólnokształcące
w Zespole Szkół nr 3 im. gen. Władysława Sikorskiego w Tarnobrzegu,
13) stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego czteroletniego Technikum
w Zespole Szkół im. Księdza Stanisława Staszica w Tarnobrzegu
w pięcioletnie Technikum w Zespole Szkół im. Księdza Stanisława
Staszica w Tarnobrzegu,
14) stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego czteroletniego Technikum
w Zespole Szkół nr 1 im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego
w Tarnobrzegu w pięcioletnie Technikum w Zespole Szkół nr 1
im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Tarnobrzegu,
15) stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego czteroletniego Technikum
w Zespole Szkół nr 2 im. Bartosza Głowackiego w Tarnobrzegu
w pięcioletnie Technikum w Zespole Szkół nr 2 im. Bartosza
Głowackiego w Tarnobrzegu,
16) stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego czteroletniego Technikum
w Zespole Szkół nr 3 im. gen. Władysława Sikorskiego w Tarnobrzegu
w pięcioletnie Technikum w Zespole Szkół nr 3 im. gen. Władysława
Sikorskiego w Tarnobrzegu,
17) uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
osiedla Centrum w Tarnobrzegu,
18) przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego terenów usługowo-produkcyjnych w rejonie ulic
Wrzosowej, Sienkiewicza – osiedle Mokrzyszów w Tarnobrzegu,
19) określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości,
20) zmian w budżecie na 2019 rok,
21) zmian w budżecie na 2019 rok,
22) zmian w budżecie na 2019 rok,
23) zmian w budżecie na 2019 rok,
24) zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Tarnobrzega,
25) rozpatrzenia skargi,
26) rozpatrzenia skargi,
27) rozpatrzenia skargi,
28) rozpatrzenia skargi,
29) przeniesienia wniosku.

7.Sprawy bieżące

8. Odpowiedzi na interpelacje, wnioski i zapytania z poprzedniej sesji.

9. Interpelacje, wnioski i zapytania radnych.

10. Oświadczenia radnych.

11. Zamknięcie sesji.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

1 × 5 =