[LIVE]: 2019.07.24 – XVI ZWYCZAJNA SESJA RADY MIASTA TARNOBRZEGA

0
421
 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 4. Sprawozdanie Prezydenta Miasta z prac pomiędzy sesjami.
 5. Sprawozdanie z działalności Rady Seniorów i Młodzieżowej Rady Miasta
  na koniec kadencji.
 6. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:
 1.  powołania doraźnej Komisji ds. Statutu Młodzieżowej Rady Miasta
   Tarnobrzega,
 2.  powołania Komisji Wyborczej do przeprowadzenia wyborów do Rady
   Seniorów Miasta Tarnobrzega,
 3.  zasięgnięcia od Komendanta Wojewódzkiego Policji informacji
   o kandydatach na ławników,
 4.  ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie miejscowego planu
   zagospodarowania przestrzennego osiedla „Dzików” w Tarnobrzegu,
 5.  przekazania projektu regulaminu dostarczenia wody i odprowadzania  
   ścieków obowiązującego na terenie Gminy Tarnobrzeg,
 6.  przyjęcia planu nadzoru nad żłobkami, klubami dziecięcymi oraz  
   dziennymi opiekunami,
 7.  zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru
   obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć
   dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, przyznawania
   zwolnień od obowiązku ich realizacji dla nauczycieli którym
   powierzono stanowiska kierownicze w szkołach, przedszkolach
   i placówkach oświatowo-wychowawczych, określenia tygodniowego
   obowiązkowego wymiaru zajęć nauczycieli szkół i placówek nie
   wymienionych w art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela, w tym pedagogów,
   psychologów, logopedów, doradców zawodowych, rozliczenia
   tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla
   których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku
   szkolnego i dla stanowisk o różnym tygodniowym wymiarze godzin,
 8.  regulaminu określającego wysokości dodatków i innych składników
   wynagrodzenia nauczycieli oraz szczegółowych warunków ich
   przyznawania,
 9.  zmiany Uchwały Nr L/639/2013 Rady Miasta Tarnobrzega z dnia 28
   listopada 2013 r. w sprawie przyjęcia „Programu wspierania edukacji
   uzdolnionych uczniów Miasta Tarnobrzega,
 10.  ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadpodstawowych
   i specjalnych mających siedzibę na obszarze Miasta Tarnobrzega, od
   dnia 1 września 2019 roku,
 11.  ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych
   przez Miasta Tarnobrzeg oraz określenia granic obwodów publicznych
   szkół podstawowych, od dnia 1 września 2019 roku,
 12.  zmiany uchwały w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji
   udzielanych publicznym i niepublicznym przedszkolom, innym formom
   wychowania przedszkolnego, szkołom podstawowym, w których
   zorganizowano oddział przedszkolny i placówkom prowadzonym na
   terenie Miasta Tarnobrzega, trybu i zakresu kontroli prawidłowości
   pobrania i wykorzystania tych dotacji oraz terminu i sposobu rozliczenia
   ich wykorzystania,
 13.  przyjęcia Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych  
   Tarnobrzeskiego Obszaru Funkcjonowania na lata 2014-2020,
 14.  zmian w budżecie na 2019 rok,
 15.  zmian w budżecie na 2019 rok,
 16.  zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Tarnobrzega na
   2019 rok,
 17.  rozpatrzenia skargi.

    7.  Sprawy bieżące.

    8.  Odpowiedzi na interpelacje, wnioski i zapytania z poprzedniej sesji.

  9.  Interpelacje, wnioski i zapytania radnych.

10.  Oświadczenia radnych.

11.  Zamknięcie sesji.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here

4 + sixteen =