Od 4 lipca mieszkańcy Tarnobrzega mogą zgłaszać swoje projekty w ramach Tarnobrzeskiego Budżetu Obywatelskiego na 2020 rok. Projekty zgłaszać można do dnia 2 sierpnia w dwóch kategoriach, „projektów dużych” i „projektów małych”. Na duże przeznaczonych zostało 1 411 394,20 zł. Natomiast na projekty małe pula wynosi 100 000,00 zł. Jednak w ramach projektów małych mieszkaniec miasta może zgłosić projekt, którego wartość nie przekracza 10 000,00 zł.

W ramach budżetu obywatelskiego realizowane będą wyłącznie projekty, których przedmiot mieści się w katalogu zadań własnych Miasta oraz przyczynia się do rozwoju Miasta, w szczególności:

1) budowa, modernizacja lub remont elementu infrastruktury miejskiej;
2) działanie mające na celu poprawę warunków życia mieszkańców.

Do budżetu obywatelskiego nie mogą być zgłaszane projekty:

1)naruszające prawa osób trzecich, w szczególności prawo własności lub prawa autorskie;
2) zadanie wymagające ponoszenia nakładów na nieruchomość, do której osoba trzecia posiada tytuł prawny;
3) niezgodne z planami, strategiami lub programami przyjętymi przez Miasto Tarnobrzeg;
4) zakładające wytworzenie infrastruktury poza obszarem Miasta Tarnobrzega;
5) zakładające wytworzenie infrastruktury na nieruchomości, co do której Miasto Tarnobrzeg nie ma możliwości złożenia oświadczenia o dysponowaniu nieruchomością na cele budowlane;
6) generujące koszty eksploatacji niewspółmiernie wysokie w stosunku do wartości danego projektu, powyżej 50% wartości projektu w jednym roku;
7) nie spełniające kryterium ogólnodostępności, w szczególności zadanie dotyczące obiektów szkół lub placówek, w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe, chyba że przewiduje się jego realizację na terenie ogólnodostępnym dla mieszkańców;
8) których szacunkowy koszt realizacji przekracza maksymalną kwotę przeznaczoną na dany typ projektów;
9) jednoznacznie wskazujące wykonawcę zadania;
10) zadanie polegające wyłącznie na wykonaniu dokumentacji technicznej, w szczególności projektu zagospodarowania terenu, projektu budowlanego lub kosztorysu;
11) których realizacja jest z przyczyn obiektywnych niemożliwa w trakcie jednego roku budżetowego.

Wszystkie projekty należy składać na odpowiednim formularzu (wzór w załączniku) z dołączoną listą 15 podpisów mieszkańców Tarnobrzega popierających projekt (wzór listy w załączniku). Głosowanie na pozytywnie zweryfikowane projekty nastąpi 30 września i potrwa do 5 października. Zwycięskie projekty poznamy do 11 października.

Zasady przeprowadzenia Tarnobrzeskiego Budżetu Obywatelskiego na 2020 rok określa Uchwała Rady Miasta Tarnobrzega w sprawie budżetu obywatelskiego Miasta Tarnobrzega (Nr XI/110/2019 z dnia 24 kwietnia 2019 r.).

Harmonogram przeprowadzenia budżetu obywatelskiego Miasta Tarnobrzega na 2020 rok, którego tryb i zasady określa Uchwała Nr XI/110/2019 Rady Miasta Tarnobrzega z dnia 24 kwietnia 2019 r. w sprawie budżetu obywatelskiego Miasta Tarnobrzega:

  • od 4 lipca 2019 r. do 2 sierpnia 2019 r.- zgłaszanie projektów,
  • od 3 sierpnia 2019 r. do 6 września 2019 r.- weryfikacja zgłoszonych projektów,
  • do 9 września 2019 r. – ogłoszenie listy projektów zweryfikowanych pozytywnie i negatywnie,
  • od 9 września 2019 r. do 20 września 2019 r. – rozpatrzenie odwołań od negatywnej weryfikacji projektów przez Komisję Główną Rady Miasta Tarnobrzega,
  • do 23 września 2019 r. – powołanie przez Prezydenta Miasta Tarnobrzega Komisji Wyborczej ustalenie czasu pracy Komisji Wyborczej oraz siedziby lokalu wyborczego,
  • do 23 września 2019 r. – ogłoszenie listy projektów dopuszczonych do głosowania i odrzuconych,
  • od 30 września 2019 r. do 5 października 2019 r. – głosowanie w wyznaczonym lokalu wyborczym na projekty dopuszczone do głosowania,
  • od 7 października 2019 r. do 10 października 2019 r.- przeliczenie głosów przez Komisję Skrutacyjną powołaną przez Prezydenta Miasta Tarnobrzega,
  • do 11 października 2019 r.- ogłoszenie projektów, które uzyskały największą liczbę głosów w ramach budżetu obywatelskiego Miasta Tarnobrzega na 2020 rok.

Projekty do budżetu obywatelskiego Miasta Tarnobrzega na 2020 r. należy zgłaszać na odpowiednim formularzu. Do formularza zgłoszenia projektu należy dołączyć listę mieszkańców Miasta Tarnobrzega udzielających poparcia składanemu projektowi.

Źródło: UM Tarnobrzeg

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

nine − 6 =