[LIVE]: 2019.06.27 – XIV sesja absolutoryjna RADY MIASTA TARNOBRZEGA


Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 506) zwołuję XIV
absolutoryjną sesję Rady Miasta Tarnobrzega w dniu 27 czerwca 2019 r.
(czwartek) o godz. 11.00 w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 przy
ul. Kopernika 49 w Tarnobrzegu.
Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 4. Sprawozdanie Prezydenta Miasta z prac pomiędzy sesjami.
 5. Przedstawienie Raportu o stanie Miasta Tarnobrzega.
  1) Debata nad Raportem o stanie Miasta,
  2) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia wotum zaufania dla Prezydenta
  Miasta Tarnobrzega.
 6. Rozpatrzenie rocznego sprawozdania Prezydenta z wykonania budżetu,
  przyjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Prezydenta Miasta.
  1) Przedstawienie sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Tarnobrzega
  za 2018 rok,
  2) przedstawienie sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego
  jednostek,
  3) informacja o stanie mienia Miasta Tarnobrzega,
  4) sprawozdanie finansowe Miasta Tarnobrzega za 2018 r.,
  5) uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie w sprawie
  opinii o przedłożonym przez Prezydenta Miasta Tarnobrzega
  sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2018 rok,
  6) opinia Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Tarnobrzega o wykonaniu
  budżetu za 2018 rok wraz z wnioskiem Komisji Rewizyjnej o udzielenie
  absolutorium Prezydentowi Miasta,
  7) uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie w sprawie
  opinii o przedłożonym wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miasta
  Tarnobrzega o udzielenie absolutorium z tytułu wykonania budżetu za
  2018 rok.
  8) dyskusja,
  9) podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania
  finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Miasta
  Tarnobrzega za 2018 rok,
  10) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Prezydentowi Miasta
  Tarnobrzega absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2018 rok.

6.Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:

1) zmian w budżecie na 2019 rok,
2) zmian w budżecie na 2019 rok,
3) zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Tarnobrzega,
4) zmieniająca Uchwałę w sprawie określenia zadań na które przeznacza się
środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
przekazywane przez Prezesa Zarządu Funduszu samorządom
powiatowym w roku 2019 na realizację zadań z zakresu rehabilitacji
zawodowej i społecznej,
5) uchylenia uchwały NR LV/692/2014 Rady Miasta Tarnobrzega z dnia 27
lutego 2014 r. w sprawie przyjęcia Programu „Bon Rodzinny 3+” na
terenie Miasta Tarnobrzega,
6) określenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego,
7) ustalenia strefy płatnego parkowania na terenie miasta Tarnobrzega oraz
wysokości stawek za parkowanie i sposobu ich pobierania,
8) powołania zespołu opiniującego kandydatów na ławników na kadencję
2020-2023,
9) rozpatrzenia skargi,
10) rozpatrzenia skargi,
11) zmiany regulaminu określającego wysokość dodatków i innych
składników wynagrodzenia nauczycieli oraz szczegółowych warunków
ich przyznawania,
12) zmiany nazwy Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 im.
Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego z siedzibą w Tarnobrzegu, przy

ul. Mikołaja Kopernika 49,
13) zmiany nazwy Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 im.
Bartosza Głowackiego z siedzibą w Tarnobrzegu, przy ul. Stanisława
Jachowicza 4,
14) zmiany nazwy Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 im.
gen. Władysława Sikorskiego z siedzibą w Tarnobrzegu, przy ul. Świętej
Barbary 1B .
15) projektu zmiany uchwały NR XL/397/2017 Rady Miasta Tarnobrzega
z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół
podstawowych, gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych do
nowego ustroju szkolnego wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe.

8. Sprawy bieżące

9. Odpowiedzi na interpelacje, wnioski i zapytania z poprzedniej sesji.

10. Interpelacje, wnioski i zapytania radnych.

11. Oświadczenia radnych.

12. Zamknięcie sesji.

Wiceprzewodniczący Rady Miasta
Waldemar Szwedo

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

14 − 10 =