[LIVE]: 2019.04.24 – XI SESJA RADY MIASTA TARNOBRZEGA

0

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 4. Sprawozdanie Prezydenta Miasta z prac pomiędzy sesjami.
 5. Analiza funkcjonowania i rozwoju infrastruktury Jeziora Tarnobrzeskiego. Działania samorządu tarnobrzeskiego na rzecz promocji turystycznej
  i sportowej miasta Tarnobrzega.
 6. Sprawozdanie z realizacji programu współpracy miasta Tarnobrzega
  z organizacjami pozarządowymi i innymi organizacjami wymienionymi
  w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2018 r.

7.  Rozpatrzenie projektów uchwał oraz podjęcie uchwał w sprawie:

 1.  przyznania Medalu Sigillum Civis Virtuti,
 2.  Nadania tytułu „Honorowy Obywatel Miasta Tarnobrzega”,
 3.  ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie opłaty targowej miasta  
     Tarnobrzega,
 4.  ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie określenia zasad  
     wydzierżawiania i wynajmowania nieruchomości stanowiących własność  
     gminy Tarnobrzeg i miasta Tarnobrzeg na prawach powiatu,
 5.  ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie uchwalenia  
     miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla  
     „Mokrzyszów” w Tarnobrzegu,
 6.  wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu   
     zawarcia umowy najmu części nieruchomości gruntowej położonej
     w Tarnobrzegu przy ulicy Plażowej, obręb Machów,
 7.  powołania Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki   
     Zdrowotnej Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy w Tarnobrzegu,
 8.  powołania Rady Społecznej Przychodni Specjalistycznej w Tarnobrzegu,
 9.  powołania Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Ośrodka  
     Rehabilitacji Leczniczej w Tarnobrzegu,
 10.  przekazania projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania  
       ścieków obowiązującego na terenie Gminy Tarnobrzeg,
 11.  budżetu obywatelskiego Miasta Tarnobrzega,
 12.  zmian w budżecie na 2019 rok,
 13.  zmian w budżecie na 2019 rok,
 14.  zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Tarnobrzega,
 15.  nadania imienia „Park rodzinny im. dr  Olgi Lilien” obiektowi   
       rekreacyjnemu wybudowanemu na Osiedlu Mokrzyszów w Tarnobrzegu,
 16.  Określenia warunków udzielenia bonifikaty od opłaty z tytułu  
       przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych
       na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (uchwała   
       przeniesiona z sesji z dnia 3.04.2019 r.).

  8.  Sprawy bieżące.

  9.  Odpowiedzi na interpelacje, wnioski i zapytania z poprzedniej sesji.

10.  Interpelacje, wnioski i zapytania radnych.

11.  Oświadczenia radnych.

12.  Zamknięcie sesji.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

2 × five =