[LIVE]: 2019.02.27 – VIII SESJA RADY MIASTA TARNOBRZEGA

0

Zapraszamy na transmisję sesji Rady Miasta Tarnobrzega. Rozpoczęcie sesji o godzinie 13.00 w Tarnobrzeskim Domu Kultury przy ul. Słowackiego 2. Transmisja rozpocznie się chwilę przed rozpoczęciem sesji.

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 994 ) zwołuję VIII sesję Rady
Miasta Tarnobrzega w dniu 27 lutego 2019 r. ( środa ) o godz. 13.00
w Tarnobrzeskim Domu Kultury przy ul. Słowackiego 2.

Porządek obrad :

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 4. Sprawozdanie Prezydenta Miasta z prac pomiędzy sesjami.
 5. Sprawozdanie z działalności władz osiedlowych z kadencji 2015-2019.
 6. Informacja Prezesa Tarnobrzeskiego Towarzystwa Budownictwa
  Społecznego o bieżącej sytuacji finansowej w spółce oraz informacja
  o bieżącej sytuacji związanej z budową bloku przy ul. Św. Barbary”
 7. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie :
  1) powołania Kapituły Medalu Sigillum Civis Virtuti
  2) powołania Kanclerza Kapituły Medalu Sigillum Civis Virtuti

3) zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia cen za usługi przewozowe osób
i bagażu, uprawnień do ulgowych i bezpłatnych przejazdów oraz opłat
dodatkowych w komunikacji miejskiej,
4) zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków
komunikacyjnych oraz warunków korzystania z przystanków
komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina
Tarnobrzeg,
5) w sprawie zamiany nieruchomości położonych w Tarnobrzegu przy
ul. Wrzosowej i ul. Dominikańskiej pomiędzy Gminą Tarnobrzeg a osobą
fizyczną,
6) w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego
trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej położonej
w Tarnobrzegu, obręb Nagnajów,
7) w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości
położonych w Tarnobrzegu przy ul. Górki i ul. Zagórze, obręb Wielowieś,
8) w sprawie nabycia nieruchomości położonej w Tarnobrzegu przy
ul. Zielonej, obręb Nagnajów,
9) w sprawie sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości położonej
w Tarnobrzegu przy ul. Górki, obręb Wielowieś,
10) w sprawie sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości położonej
w Tarnobrzegu przy ul. Ziołowej, obręb Dzików,
11) w sprawie wyznaczenia i delegowania przez Radę Miasta dwóch
radnych do udziału w Miejskiej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku,
12) zmieniająca uchwałę Rady Miasta Tarnobrzega w spawie określenia
zasad sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących mieszkaniowy zasób
Gminy Tarnobrzeg.
13) w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków,
14) w sprawie zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej
będące w zakresie zadań własnych gminy,
15) w sprawie określenia zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów

i akcji przez Prezydenta Miasta Tarnobrzega,
16) w sprawie zmian w budżecie na 2019 rok,
17) w sprawie przekazania skargi do Wojewódzkiego Sądu
Administracyjnego w Rzeszowie wraz z odpowiedzią na skargę.

8. Sprawy bieżące.

9. Odpowiedzi na interpelacje, wnioski i zapytania z poprzedniej sesji.

10.Interpelacje, wnioski i zapytania radnych.

11. Oświadczenia radnych.

12. Zamknięcie sesji.

Przewodniczący Rady Miasta
Bogusław Potański

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

eleven + twenty =