Zapraszamy na transmisję sesji Rady Miasta Tarnobrzega. Rozpoczęcie sesji o godzinie 11.00 w Tarnobrzeskim Domu Kultury.
Transmisja rozpocznie się chwilę przed rozpoczęciem sesji.

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 994 ) zwołuję V budżetową sesję
Rady Miasta Tarnobrzega w dniu 16.01.2019 r. (środa) o godz. 11.00
w Tarnobrzeskim Domu Kultury przy ul. Słowackiego 2 w Tarnobrzegu.

Porządek obrad:

  1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
  2. Przyjęcie porządku obrad.
  3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
  4. Sprawozdanie Prezydenta Miasta z prac pomiędzy sesjami.
  5. Rozpatrzenie projektów uchwał oraz podjęcie uchwał:

1) w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Tarnobrzega:
 odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o przedłożonym
projekcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta

Tarnobrzega,
 głosowanie nad uchwałą w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej
Miasta Tarnobrzega,
2) uchwała budżetowa Miasta Tarnobrzega na 2019 rok:
 przedstawienie projektu budżetu,
 odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie uchwały
budżetowej,
 odczytanie opinii poszczególnych stałych Komisji Rady Miasta,
 dyskusja nad projektem uchwały budżetowej,
 głosowanie nad projektem uchwały budżetowej.
3) w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie Statutu Miasta
Tarnobrzega.

  1. Sprawy bieżące.
  2. Odpowiedzi na interpelacje, wnioski i zapytania z poprzedniej sesji.
  3. Interpelacje, wnioski i zapytania radnych.
  4. Oświadczenia radnych.
  5. Zamknięcie sesji.

Przewodniczący Rady Miasta
Bogusław Potański

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

3 × four =